Edukacja
i nauka

Rola Rady Nauki

Edukacja w Księstwie Sarmacji stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, opiera się na zasadach zawartych w Konstytucji i za podstawę przyjmuje uniwersalne normy etyki. Kształcenie służy rozwijaniu obywatelskiego poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego Księstwa Sarmacji, przy jednoczesnym poszanowaniu wartości i odrębności samorządów. Edukacja zapewnia każdemu warunki niezbędne do rozwoju, przygotowuje do pełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Zgodnie z przepisami ustawa Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki Rada Nauki funkcjonuje przy Dworze Książęcym i składa się zarządców instytucji nauki. Do zadań Rady należy zajmowanie stanowisk w sprawach dotyczących edukacji i nauki, występowanie do Naczelnej Izby Architektury o dodanie lub usunięcie w profilu obywatela tytułu naukowego oraz oznaczenia instytucji jako instytucji nauki, zatwierdzanie tytułów naukowych.

Rada Nauki zakończyła działanie z dniem 29 listopada 2018 r. wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki oraz uchyleniu ustawy o promocji płodności, zgłoszonej do Sejmu przez Przewodniczącego-Seniora Marcelego de Bordeaux-Ossolińskiego.

Decyzje Rady Nauki

Uchwały, postanowienia, opinie i stanowiska

Skład Rady Nauki

Zarządcy sarmackich instytucji nauki

Carmen Laurent—Asketil

Teutońska Akademia Medyczna

Wiceprzewodnicząca Rady Nauki

Kristian Arped

Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny

Członek Rady Nauki

Peter West

Książęca Akademia Nauk Księstwa Sarmacji

Członek Rady Nauki

Henryk von Thorn-Leszczyński

Uniwersytet Starosarmacki

Członek Rady Nauki

Gotfryd Slavik de Ruth

Teutoński Instytut Historyczny

Członek Rady Nauki

vacat

Królewska Akademia Nauk Królestwa Hasselandu

Członek Rady Nauki

Tytuły naukowe

Jak zdobyć tytuł?

Jak uznać tytuł
z innego państwa?

Tytułami naukowymi są: magister net., doktor net. i profesor net., przy czym w dziedzinach technicznych tytuł uzupełnia się o słowo inżynier, medycznych — medycyny, a w dziedzinach artystycznych o słowo sztuki. Szkoły wyższe nadają tytuły naukowe i honorowe tytuły naukowe i podają do wiadomości publicznej kopie wydanych dyplomów. Instytuty naukowe po uzyskaniu akredytacji Rady Nauki mogą nadawać tytuły naukowe na poziomie magisterskim i doktorskim. Naczelna Izba Architektury upublicznia w profilu obywatela tytuł naukowy i honorowy tytuł naukowy.

Księstwo Sarmacji uznaje zatwierdzone przez Radę Nauki tytuły naukowe nadane przez instytucje, które zakończyły działalność lub mają siedzibę poza terytorium Księstwa Sarmacji. Zatwierdzenie tytułu naukowego następuje z inicjatywy Rady Nauki lub na wniosek posiadacza tytułu zawierający kopię dyplomu, a w przypadku jej braku — inne informacje pozwalające stwierdzić posiadanie tytułu. W przypadku inicjatywy posiadacza tytułu do wniosku dołącza się potwierdzenie wniesienia na konto Dworu Książęcego opłaty za złożenie wniosku w kwocie określonej w uchwale Rady Nauki, nie niższej niż 20 000 lt.

Poczet Przewodniczących
Rady Nauki

Marceli de Bordeaux-Ossoliński

Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda

Pierwszy Przewodniczący Rady Nauki

Komunikaty prasowe

Aktualności z prac Rady Nauki

Biuletyn informacyjny Rady Nauki · 12 września 2018 r.

Biuletyn informacyjny Rady Nauki Rada Nauki z dniem dzisiejszym - po niespełna trzech miesiącach - zakończyła swoje pierwsze obrady. Rada w tym czasie wybrała prezydium - Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącą, opracowała wykaz Naukowców instytucji nauki Księstwa Sarmacji oraz szkół wyższych Księstwa Sarmacji, a także dokonała uznania w imieniu Księstwa Sarmacji tytułu naukowego przyznanego poza granicami państwa. Obrady poprzedziło posiedzenie, na którym Rada Nauki opracowała i przyjęła regulamin, określający tryb jej działania. Efektem prac Rady Nauki jest również strona internetowa, na którą serdecznie zapraszamy.

Biuletyn informacyjny Rady Nauki · 20 sierpnia 2018 r.

Biuletyn informacyjny Rady Nauki Rada Nauki wznawia obrady po przerwie wakacyjnej. W najbliższych dniach opracowana zostanie uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu Naukowców instytucji nauki Księstwa Sarmacji oraz rozpoczną się prace w sprawie wykazu szkół wyższych i instytutów naukowych Księstwa Sarmacji.

Zespół promocji Rady Nauki - ogłoszenie · 7 sierpnia 2018 r.

Rada Nauki zaprasza na swoją stronę!

Biuletyn informacyjny Rady Nauki · 7 sierpnia 2018 r.

Biuletyn informacyjny Rady Nauki Rada Nauki pragnie powiadomić, iż w dniu 7 sierpnia 2018 r. przyjęte zostały uchwały - w sprawie wykazu Naukowców instytucji nauki Księstwa Sarmacji oraz w sprawie uznania przez Księstwo Sarmacji tytułu naukowego (z wniosku obywatela). Obie uchwały oczekują obecnie na publikację w Dzienniku Praw, a następnie zostaną skierowanie do Naczelnej Izby Architektury z prośbą o publikację tytułów naukowych w profilach obywateli i mieszkańców. Jednocześnie ogłoszona została przerwa wakacyjna w obradach Rady Nauki do dnia 20 sierpnia br.

Biuletyn informacyjny Rady Nauki · 2 sierpnia 2018 r.

Biuletyn informacyjny Rady Nauki Rada Nauki ukończyła prace nad projektem uchwały w sprawie wykazu Naukowców instytucji nauki Księstwa Sarmacji. Obecnie trwa głosowanie nad przyjęciem uchwały. Równoległe trwa również głosowanie w sprawie pierwszego w historii Księstwa Sarmacji wniosku o uznanie zagranicznego tytułu naukowego.

Biuletyn informacyjny Rady Nauki · 14 lipca 2018 r.

Biuletyn informacyjny Rady Nauki Rozpoczęły się pierwsze obrady Rady Nauki.

Biuletyn informacyjny Rady Nauki · 10 lipca 2018 r.

Biuletyn informacyjny Rady Nauki Rada Nauki pragnie powiadomić, że stosowną uchwałą stwierdzono w dniu 9 lipca 2018 r. wybór JM Marcelego de Bordeaux-Ossolińskiego na Przewodniczącego Rady Nauki. Funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nauki zgodziła się objąć JM Carmen Laurent-Asketil. Postanowienie w tej sprawie ukazało się w dniu dzisiejszym w Dzienniku Praw KS.

Biuletyn informacyjny Rady Nauki · 9 lipca 2018 r.

Biuletyn informacyjny Rady Nauki Podczas niejawnych obrad Rady Nauki, przeprowadzonych w dniach od 23 czerwca do 8 lipca 2018 r., przyjęta została uchwała w sprawie Regulaminu Rady Nauki. W chwili obecnej dokument oczekuje na publikację w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji. Ponadto Rada Nauki uruchomiła stronę internetową pod adresem radanauki.sarmacja.org, na której będą ukazywały się informacje o bieżącej działalności Rady.

Biuletyn informacyjny Rady Nauki · 3 lipca 2018 r.

Biuletyn informacyjny Rady Nauki W dniu 23 czerwca 2018 r. rozpoczęło się niejawne posiedzenie w sprawie opracowania i przyjęcia Regulaminu Rady Nauki. Dokument określa wewnętrzne zasady działania Rady, w tym tryb wyboru Przewodniczącego Rady i przygotowywania uchwał, terminy organizowania posiedzeń oraz informowania członków Rady o posiedzeniach i porządku obrad. W chwili obecnej trwa głosowanie nad uchwałą i potrwa do 8 lipca br. do godz. 18.00. Równolegle w dniu 2 lipca 2018 r. rozpoczęło się głosowanie członków Rady Nauki nad uchwałą w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego. Głosowanie potrwa do 9 lipca br. do godz. 18.00.

Archiwum Rady Nauki

Pałac Książęcy w Grodzisku